Zapraszamy na Spływ Kajakowy dla Św. Jana Pawła II. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 12 czerwca 2021 r. na trasie Wojkówka – Frysztak, do pokonania 12 km bardzo malowniczej trasy. Będzie to kajakowa przygoda w otoczeniu przyrody połączona z upamiętnieniem Wielkiego Polaka oraz leczeniem 4 letniego Szymona.Organizator:
Klasztorem Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krośnie
Współorganizatorzy i Partnerzy:
Gminy Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
Fundacja Kajakowa Tołhaj– GDK
Gmina Frysztak – Patronat: Wójt Pan Jan Ziarnik 
Gmina Wojaszówka – Patronat Wójt Pan Sławomir Stefański 
Komitet organizacyjny Spływu Kajakowego:
Komandor: br. Michał Kiełbasa
V-ce Komandor: Arkadiusz Pałys
V-ce Komandor Marek Armata
V-ce Komandor: Dawid Marek
Pilot początkowy spływu: Dawid Marek
Pilot Końcowy spływu: Marek Armata
Ratownik WOPR: Marek Armata
Obsługa biura:Bracia Klasztoru Kapucynów, członkowie Fundacji Kajakowej Tołhaj GDK
Obsługa sprzętu: Arkadiusz Pałys
Zabezpieczenie Medyczne: Legion Gerarda- Grupa Ratowniczo – PoszukiwawczaZgłoszenia należy dokonać osobiście na furcie Klasztoru Braci Kapucynów w Krośnie lub telefonicznie 507805550 do 06.06.2021r

REGULAMIN
Celem Spływu Kajakowego jest:
Uczczenie pamięć Wielkiego Polaka Św Jana Pawła IIZbiórka dobrowolnych datków na leczenie 4 letniego SzymonaWitkosia z terenu gm. Wojaszówka podopiecznego Fundacji Dzieciom „ Zdążyć z Pomocą”
I. Program:
Sobota 12.06.2021r.
godz. 09:00 – zbiórka uczestników spływu korzystających z zorganizowanego transportu z Krosna przy bramie Klasztoru br. Kapucynów w Krośnie – dla osób korzystających z zorganizowanego transportu z Frysztaka zbiórka na terenie GOSiR Frysztak.
09:30 – przejazd zorganizowanym transportem do Wojkówki.
10:00 – weryfikacji uczestników
11:00 – Msza Święta w plenerze na terenie przystani kajakowej w Wojkówce, możliwość udziału osób niebiorących udział w spływ.
12:00 – pobranie sprzętu
12:30 – instruktarz kajakarski
13:00 – start spływu na trasie Wojkówka Frysztak
15:00 – Ognisko na terenie GOSiR Frysztak.
17:00 – przejazd zorganizowanym transportem do Krosna

II. Trasa Spływu:
Spływ odbędzie się na rzece Wisłok na odcinku: Wojkówka – Frysztak – Przystań „Dolina Wisłoka” przy moście w Kobylu: 12 km, czas spływu około 02:00 godz.

III. ORGANIZATOR:

Klasztorem Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krośnie

Współorganizatorzy i Partnerzy:
Gminy Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
Fundacja Kajakowa Tołhaj– GDK
Gmina Frysztak – Patronat: Wójt Pan Jan Ziarnik 
Gmina Wojaszówka – Patronat: Wójt Pan Sławomir Stefański 

IV. Komitet organizacyjny Spływu Kajakowego:
Komandor: br. Michał Kiełbasa
V-ce Komandor: Arkadiusz Pałys
V-ce Komandor Marek Armata
V-ce Komandor: Dawid Marek
Pilot początkowy spływu: Dawid Marek
Pilot Końcowy spływu: Marek Armata
Ratownik WOPR: Marek Armata
Obsługa biura:Bracia Klasztoru Kapucynów, członkowie Fundacji Kajakowej Tołhaj GDK
Obsługa sprzętu: Arkadiusz Pałys
Zabezpieczenie Medyczne: Legion Gerarda- Grupa Ratowniczo – Poszukiwawcza

V. Zapisy oraz wysokość wpisowego:
Zgłoszenia należy dokonać osobiście na furcie Klasztoru Braci Kapucynów w Krośnie lub telefonicznie 507805550 do 06.06.2021r
Osoby, które zapiszą się i dokonają wpłaty do dnia 31 maja 2021 r otrzymają w dniu spływu okolicznościowe koszulki. Osoby, które nie dokonają opłaty do końca maja koszulki będą mogli odebrać na furcie klasztornej po 12 czerwca 2021 r.Wysokość wpisowego – do ustaleniaWysokość wpisowego z własnym sprzętem – 30 zł os osobyZe względu na limit kajaków o przyjęciu na spływ decyduje kolejność zgłoszeń.
VI. Warunki uczestnictwa:

Dobry stan zdrowia i brak przeciwskazań od lekarza rodzinnego w spływach kajakowych.Dokonanie opłaty wpisowego do 06 czerwca 2021r. na furcie lub na konto Klasztory z dopiskiem „Spływ kajakowy” nr. konta bankowego Bank BNP Paribas S.A. Oddział w Krośnie -13 1600 1013 1846 5929 7000 0001W przypadku niewykorzystania pełnej kwoty wpłat wpisowych, za zgodą uczestników, zostaną one przeznaczone na konto Fundacji Dzieciom „zdążyć z pomocą” ze wskazaniem na leczenie Szymona Witkoś.
VII. WERYFIKACJA:
Zgłaszający się na spływ staje się uczestnikiem z chwilą dokonania weryfikacji w dniu startu.

VIII. PRZYJMOWANIE UCZESTNIKÓW:
Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom:
1.Kajaki jedno i dwuosobowe oraz kamizelki asekuracyjne.
2. Transport sprzętu wypożyczonego od organizatora, oraz własnego,
3. Transport uczestników z Krosna oraz Frysztak na strat spływu.
4. Koszulki okolicznościowe
5.Na zakończenie spływu ognisko.
6. Gorące napoje.
7. Po zakończeniutransport osób z Frysztaka do Krosna
8. Doraźną pomoc medyczną w czasie trwania spływu,
9. Pomoc ze strony Ratowników WOPR

IX. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW:
Każdy uczestnik spływu zobowiązany jest do:
1. Uczestnicy Spływu Kajakowego przestrzegają bezwzględnie plecenia organizatora.2. Podporządkowaniu się zarządzeniom Kierownictwa Spływu oraz zapoznania się i przestrzegania Regulaminu.3. Uczestników Spływu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających.
4. Podczas spływu płynięcia w kamizelce asekuracyjnej,
5. Udzielania pomocy innym uczestnikom spływu w miarę swoich możliwości i umiejętności którzy tej pomocy potrzebują,
6. Pokrycia wszelkich strat materialnych spowodowanych przez uczestnika na rzecz organizatora lub osób trzecich,
7. Dbania o sprzęt wypożyczony od organizatora i zabezpieczenia go po etapach zgodnie z poleceniami organizatora,
8. Zachowania ustalonego porządku, podczas trasy spływu, w tym bezwzględnego zakazu wyprzedzania pilota początkowego i pozostawania za pilotem końcowym,9. Przestrzegania przepisów ochrony przyrody, bezpieczeństwa na wodzie.
10. Szczegółowego zapoznania się z regulaminem, oraz programem Parafialnego Spływu Kajakowego jak i do przestrzegania go
11. Złożenia pisemnego oświadczenia podczas weryfikacji w „Biurze spływu” że uczestnik według swojej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.12. Samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej
13. Uczestnicy spływu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność
14. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w spływie tylko za pisemną zgodą prawnego opiekuna
15. Przestrzegania ogólnych przepisów BHP, ochrony przyrody i p.poż.•

X. ZASADA POKONYWANIA TRASY SPŁYWU:
1. Uczestnicy zobowiązani są pływać w osadach, w których zostali zweryfikowani.
2. Spływ otwierają i zamykają piloci.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Uczestnik niepełnoletni może wziąć udział w spływie po wcześniejszym podpisaniu pisemnej zgody przez rodzica/opiekuna o przejęciu odpowiedzialności.2. Kierownictwo Spływu nie bierze odpowiedzialności za ewentualne straty materialne poniesione przez uczestnika, w czasie trwania imprezy.3. Kierownictwo Spływu ma prawo wykluczenia uczestnictwa z spływu osób, które nie podporządkowują się Regulaminowi oraz zarządzeniom Kierownictwa, bez obowiązku zwrotu wniesionych opłat.4. Kierownictwo Spływu, ze względu na warunki pogodowe i bezpieczeństwo uczestników, może zmienić, skrócić, a nawet odwołać poszczególne etapy, bez obowiązku rekompensaty dla uczestników.5. Kierownictwo Spływu zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego Regulaminu i zmiany programu spływu, w zależności od zaistniałej sytuacji.6. W przypadku wpłacenia wpisowego i niewstawienia się w dniu spływu na starcie kwota wpisowego niepodległa zwrotowi.7. Organizatorzy imprezy mają prawo do aktualizacji regulaminu pod kontem wprowadzenia do nich dodatkowych zapisów w zakresie bezpieczeństwa epidemiologicznego.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty i szkody wynikłe nie z winy organizatora.9. W przypadku powstania warunków stwarzających zagrożenie dla uczestników spływu organizator może odwołać spływ w całości lub zmienić jego program.10. W razie pogorszenia się sytuacji w całym kraju dot. rozprzestrzeniania się epidemii KORONAWIRUSA w trosce o bezpieczeństwo uczestników spływu komitet organizacyjny zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub przeniesienia jej na inny termin.
Ochrona danych osobowych1. Dane osobowe uczestników „Drugiego Parafialnego Spływu Kajakowego dla Św. Jana Pawła II” będą przetwarzane wyłącznie w celach przeprowadzenia wymienionego wydarzenia. .2. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U.z 2002 r., Nr 101 poz. 926.3. Administratorem danych osobowych jest Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krośnie.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w spływie5. Organizatorzy warsztatów zastrzegają sobie możliwość publikacji materiałów promocyjnych z wydarzenia – zdjęcia i inne materiały publikowane będą na stronach internetowych organizatora partnerów, współorganizatorów oraz partnerów medialnych.

O SZYMONIE I DLA SZYMONA: Walczymy rehabilitacją o samodzielność,by Szymon chodził i postawił swoje pierwsze kroki. Jeszcze jest czas i szansa wywalczyć jak najwięcej rehabilitacją i uniknąć bolesnych i drogich operacji Rizotomii lub Fibrotomi Koszt jednego turnusu jaki musimy pokryć to 5-7 tys zł, jest to po za naszą możliwością finansową tym bardziej gdy takich turnusów u Szymona musi być do kilku minimum to 3 razy w roku ,by przynosiły efekty. Koszty leczenia, rehabilitacji, sprzętów, zaopatrzenia ortopedycznego, dojazdów wciąż rosną . Dlatego jesteśmy zmuszeni szukać pomocy , będziemy wdzięczni za każdą pomoc i wsparcie. Pomóżmy mu w walce, którą toczy od pierwszego dnia narodzin. 
Szymon urodził się w lipcu 2017 jako skrajny wcześniak w 26 tc, ważył zaledwie 900 g . W wyniku przedwczesnego porodu był niewydolny krążeniowo i oddechowo. Przez 7 tygodni po urodzeniu był podłączony do respiratora, w sumie przez 3 miesiące był na wsparciu oddechu to spowodowało dysplazje oskrzelowo-płucną, której konsekwencją dziś jest astma wczesnodziecięca ,przeszedł Retinopatie wcześniaczą i doszklistkowe podanie lucentisu w CZdz. Retinopatia niestety pozostawiła po sobie wadę wzroku. Szymon jeszcze na OIOM przeszedł NEC i laparotomię, niewydolność nerek, drgawki z podejrzeniem drgawek pirodyksynozależnych IVI II.st, zakażenia pneumokokowi zapalenie opon mózgowych, setki leków, wkłuć, pobrań i badań. Mimo ,że lekarze nie dawali Szymonowi dużych szans on pokazał, że wszystko jest możliwe i tak codziennie zmaga się i pokonuje kolejne bariery, kolejne przeciwności jakie stawia mu los na drodze. To jak dziś funkcjonuje to tylko dzięki intensywnej rehabilitacji, konsultacji lekarskich, turnusów. Gdyby nie rehabilitacja dziś byłby leżącym chłopcem .Jak wiadomo, wcześniaki rozwijają się dużo wolniej Szymonowi ze względu na wzmożone napięcie wiele czynności przychodzi trudniej i później, jego rozwój jest niecharmonijny. W wieku 18 miesięcy lekarze postawili diagnozę MPDz .Szymon nie chodzi samodzielnie tylko z asekuracją (balkonik), a jego ciało i nóżki ciągle wymagają intensywnej i kosztownej rehabilitacji oraz leczenia ortopedycznego, ostrzykiwaniabotulią oraz zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjno – ortopedyczny. Cały czas zmaga się też z wcześniaczą dysplazją oskrzelowo-płucną i leczeniem pulmonologicznym, częste kontrolę okulistyczne i zmiany okularków, wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne kilka razy do roku, hospitalizacje na oddziale neurologi. Potrzebuje także wiele uwagi, pomocy i ćwiczeń z mojej strony, a także codziennej fachowej pomocy specjalistów walczących o jego rozwój, w tym fizjoterapeutów, logopedów, psychologów, pedagogów.Dziękuję za każdą przekazaną Szymonowi złotówkę, która przyczyni się do jego samodzielnych kroków.  Zebrane pieniążki zostaną przekazane na konto fundacji skąd na opłacenie turnusu.

Komandor Spływu

Br. Michał Kiełbasa

Arkadiusz Pałys

Marek Armata

Dawid Marek